Nova Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića

Dječji vrtić Vjeverica
Zagreb, Ksaverska cesta 14
Tel/fax: 4673288 / 4673289
 
KLASA: 402-01/23-01/
URBROJ: 251-639-/02-23-01
 
Zagreb, 1.7.2023.
 
                                              OBAVIJEST
 
Poštovani roditelji / skrbnici,
 
obavještavamo Vas da je donesena nova Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika - korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 15/23) te Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 17/23).

Izmjene navedenih propisa primjenjuju se od 1. srpnja 2023. godine.
 
 
https://www1.zagreb.hr/sluzbeni-glasnik/#/app/akt?id=6b858413-0e79-4ea1-bd17-a3f38e3adef0
 
https://www1.zagreb.hr/sluzbeni-glasnik/#/app/akt?id=cc1a069b-fbbb-4c95-82ff-83443b877bd7
 
 
                                                                           Ravnateljica:
                                                                           Martina Jelić, mag.praesc.educ.

© 2023 Vrtić Vjeverica. Sva prava pridržana.