Montessori program

ALTERNATIVNI PROGRAM PREMA KONCEPCIJI MARIJE MONTESSORI ZA DJECU RANE I PREDŠKOLSKE DOBI 
- MONTESSORI PROGRAM -


Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori u Dječjem vrtiću Vjeverica započeo je s radom 01.09.1995. godine u centralnom objektu Mihaljevac.

1996. godine dobivamo svoj prostor u Područnoj kući Šalata, u namjenski građenom objektu okruženom šumom kraj sportskih terena na Šalati, gdje je otvorena jedna Montessori skupina.
Montessori program se u našim uvjetima provodi kao cjeloviti 10-satni program, a u radu slijedimo suvremeni kurikulum odgoja i obrazovanja predškolske djece. Zbog povećanog interesa roditelja za naš program, 2009. godine otvorena je i druga Montessori skupina te 2014. godine jaslička skupina s elementima Montessori pedagogije.

Bit učenja Montessori pedagogije

"Djeca će ostvariti svoje prirodne potencijale ako dobiju slobodu biranja u okolini koja je u skladu s njihovim razvojnim potrebama."
Maria Montessori 


Montessori pedagogija predstavlja jednu od reformnih pedagogija (1890.-1932.), koja je neposredno usmjerena na dijete i dosljedno uzima u obzir djetetove potrebe. Marija Montessori svoje ideje nastavlja na tradiciji Roussoa, Pestalozzija i Fröbela, koji su naglašavali značaj urođenih potencijala u djetetu, kao i njegovog prirodnog razvoja. Ukazivala je da se dijete, kao i sva druga bića, razvija prema vlastitim zakonitostima, te da podčinjavanje djeteta načinu i ritmu života odraslih remeti njegov prirodni ritam i zadovoljenje autentičnih potreba.
Maria Montessori govori o djetetu kao o "duhovnom embriju" za čiji je razvoj potrebna poticajna okolina koja ga prihvaća, razumije, pruža mu toplinu, brigu i uživljavanje u njegove probleme, odobrava mu postupke i pruža ljubav.

Djeci treba pružiti slobodu da se razvijaju na najbolji mogući način i u skladu sa svojim sposobnostima, neometano i u pedagoški osmišljenim okvirima.
Ona pod odgojem ne smatra podučavanje djece nego prije svega osmišljenu potporu duševno-duhovnog razvoja.

U ustanovama koje rade prema Montessori pedagogiji odnos između odraslih i djece nije ustrojen "odozgo prema dolje". Poštovanje dostojanstva djetetove ličnosti prožima pedagoške stavove odgojitelja, sadržaje koji se uče i metode po kojima se uči, a sve to temelji se na stvarnim potrebama djeteta. U prvom planu nije prenošenje nekih određenih znanja, nego se djeci pruža sloboda da se razvijaju na najbolji mogući način i u skladu sa svojim sposobnostima.

Danas je cilj Montessori metode osuvremeniti okolinu uređenu na način Marije Montessori, slijedeći prirodne zakone:

 • promatranjem

 • slobodom izbora

 • pripremljenom okolinom

Ova tri Montessori principa upućuju odgajatelja da “vlada okolinom, a ne djetetom”, da dijete promatra kao "nepoznato biće" i dopusti slobodan razvoj njegove prave prirode.

Montessori pribor ima vrlo važnu ulogu u ovoj metodi i strukturiran je tako da zadovoljava pet osnovnih zahtjeva.Prvo, teškoća na koju će dijete naići u radu s priborom, ili greška koju može napraviti, treba biti svedena na jednu osobinu, čime se dječja pažnja usmjerava na nju dok se ostale zanemaruju. Zahvaljujući tome, problem se brže sagledava i rješava, a pojam o toj osobini lakše se formira.

Drugi zahtjev je da pribor svojim izgledom i načinom korištenja slijedi jednu progresiju od jednostavnog prema složenom.
Treći zahtjev je da pribor treba indirektno dijete pripremati za učenje koje ga očekuje.
Prema četvrtom zahtjevu, pribor koji se daje djetetu treba na početku biti konkretan, a zatim apstraktan izraz neke ideje.
Peti zahtjev se odnosi na potrebu da pribor bude «autokorektivan», tj. da u sebi sadrži kontrolu pogreške.
Montessori pribor je podijeljen u pet područja rada: vježbe svakodnevnog života, vježbe za poticanje razvoja osjetila, vježbe matematike, vježbe za razvoj govora i kozmički odgoj.

Individualni rad s djecom

U Montessori programu provodit će se individualan rad s djecom u skladu sa njihovim razvojnim potrebama, periodom posebne osjetljivosti i interesima na temelju kontinuiranog promatranja i praćenja potreba djeteta.
Koristeći individualizirani rad s djecom, posebnost našeg rada predstavlja razrađivanje tema kroz sva područja Montessori pedagogije (vježbe za poticanje samostalnosti u svakodnevnom životu, vježbe za poticanje razvoja osjetilnosti, vježbe matematike, vježbe jezika i govornog izražavanja i vježbe kozmičkog odgoja), te produbljivanje i obradu tema kroz „male projekte“, čime osuvremenjujemo Montessori metodu. Od brojnih tema tijekom našeg rada izdvojili bi: Zagreb moj grad“ i „Svi smo različiti, a jednako vrijedni“ (projekte nagrađene na Smorti projekata grada Zagreba); „ Kućica na livadi“; „Bunker“,„Dinosauri“; „Afrika“; „Ljekovito i začinsko bilje“; „Čuvamo i recikliramo“; „Antički bogovi“.
Posebni interes djeca su iskazala za temu „Svi smo različiti ali jednako vrijedni“ koji nam uvelike olakšao senzibilizaciju djece i roditelja za prihvaćanje različitosti te omogućio adekvatniju integraciju djece s teškoćama u razvoju u Montessori skupine. Kroz upoznavanje različitosti među ljudima i njihovim potrebama (suradnja sa štićenicima u domu za starije i nemoćne, posjet kazališta slijepih, suradnja sa centrom za rehabilitaciju i obuku pasa vodiča – Silver, udrugom Plavi anđeo) upoznavanjem različitih rasa, kultura, običaja i religija (posjet Katedrali, Džamiji) djeca uče prepoznati svoje i tuđe potrebe te ih uvažavati. Omogućuje senzibilizaciju djece za prihvaćanje različitosti s ciljem stvaranja ozračja tolerancije, razumijevanja i suradnje, socijalnu intergaciju, proširenje spoznaja o različitostima i potrebama sebe i drugih te ih uči primanju i pružanju pomoći.

Integracija djece s teškoćama u razvoju

U obje skupine su integrirana djeca s teškoćama u razvoju. Vodeći se u radu individualnim pristupom i promatranjem razvoja pojedinačnog djeteta možemo izdvojiti dobrobiti djece s teškoćama u razvoju u Montessori pedagogiji:

 • Rad prema individualnim potrebama djeteta

 • Struktura u Montessori aktivnostima i Montessori pripremljena okolina omogućuje djetetu normalizaciju i regulaciju ponašanja (posebice djeci sa ADHD-om i poremećajem pažnje)

 • Individualizirani pristup te učenje brige o sebi, na način da se polazi od trenutačnih mogućnosti djeteta i stupnja razvoja, razvija kompetentnost djeteta u svakodnevnom životu i intrizično potiče dijete u vlastitom razvoju, tempom i aktivnostima koje mu odgovaraju

 • Prilagodbom Montessori materijala i pripremljenom okolinom omogućuje se individualan rad prilagođen svakom djetetu zasebno u skladu sa razdobljima posebne osjetljivosti

 • Promatranje djeteta u aktivnostima temelj je rada u Montessori pedagogiji te nam omogućuje uvid u djetetove razvojne potrebe i olakšava stvaranje individualiziranih programa

 • Razvoj socijalne kompetencije kroz pozitivan model ponašanja, socijalizacija

Dinamika procesa u skupinama sa integriranom djecom s teškoćama zahtjeva pažljivo planiranje, kako individualnog rada tako i predviđanja, prilagođavanja utjecaja integracije samoj skupini.

Podrška i suradnja sa stručnim suradnicima Vrtića, drugim stručnjacima i roditeljima

 • Podrška i suradnja sa stručnim suradnicima Vrtića u izradi individualiziranih programa.

 • Suradnja sa roditeljima kroz otvorenu komunikaciju, aktivnosti podrške roditeljima, polugodišnja Montessori izvješća o napretku djece, otvorena vrata, individualne razgovore, dogovore u postavljanju ciljeva u djetetovom razvoju te putem radionica za roditelje.

 • Daljnje učenje i unaprjeđivanje vlastitog rada osigurava nam Tim „Djeca sa posebnim potrebama i teškoćama u razvoju“ putem kojeg ostvarujemo dogovore o načinu rada i pristupu djetetu s teškoćama, aktualnoj problematici te prilagodbu Montessori pribora za djecu s teškoćama te stvaranje okružja za dijete koje normalizira njegovo ponašanje i odgovara na razvojne potrebe.

Suradnja sa vanjskim institucijama

 • Svakodnevna suradnja sa asistentima uključenima u rad sa djecom, izmjena informacija, zajednički dogovori na timu o daljnjem radu te konkretizacija ciljeva za svako dijete, suradnja sa svim stručnjacima uključenim u razvoj djeteta i postavljanje zajedničkih ciljeva.
<<=Nazad na Programi

 

© 2024 Vrtić Vjeverica. Sva prava pridržana.